جلسات این گروه چگونه هستند؟

جلسات، شکلی متفاوت از جلسات خودجوش مذهبی است، که تنها دو تفاوت را داراست: علمی تر و همراه با تامل در تفاسیر مختلف از قران کریم است. تعمق در کتب مقدس دیگر در صورتی که فرد مشارکت کننده از اهل کتاب باشد، یا به طور کلی از تامل در این کتب سودی برده شود، منع نمیشود، با این حال مبنای حرکت این گروه آیات ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۵۳سوره انعام است. در این جلسات هدف اجبار دیگران در پذیرش دیدگاه شخصی دیگران نیست، بلکه تنها تامل و تفکر است.

  • هر یک از افراد قبل از هر چیز به خودسازی توجه می نماید و سپس فعالیتی کوتاه مدت، هوشیارانه و علمی (در حد توان و وسع خود) برای ترویج اخلاق انجام میدهد. انتقال و یا تولید مطالب علمی و فرهنگی جذاب، ساده وحتی المقدور عملیاتی در راستای این ده فرمان از اهداف مهم گروه است.

 این گروه اغلب با حضور اعضای هیات علمی، یا مدرسین دانشگاه یا حوزه، یا دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل می شود. اعضایی که به صورت پیوسته و در طول زمانی مشخص به صورتی منظم و مسئولانه و افتخاری در گروه شرکت کنند؛ می توانند جزء اعضای پیوسته گروه محسوب می شوند. هدایت برنامه ها در اکثریت مواقع کاملاً با نظر اعضای پیوسته و بعضاً غیر پیوسته گروه مشخص میشوند. اگرچه، مسئول رسمی گروه  خانم جعفری روشن ( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی و دارای درجه دکتری در روانشناسی اجتماعی) است.