اعضای پیوسته گروه و مسئولیتها

جعفری روشن، مرجان: مسئول هدایت و تسهیل تعاملات گروهی، و مسئول و مشاور در امر تنظیم و نگارش مقالات و ویراستاری علمی مطالب، و نیز هدایت گروه در زمینه روانشناسی اجتماعی،
رضایی، م. (مادر روانشناس ارزشمند و فقید، مرحومه نرگس رضایی): عضو فعال گروه در امور مذهبی.
کولیوند، فائزه. : مسئول پشتیبانی و بروزرسانی سایت.

****
لازم به ذکر است که فعالیت های گروه مرهون فعالیت و احساس مسئولیت اعضای دیگری نیزبوده است، که از آنان به غایت سپاسگزاریم. افرادی همچون :
آقای شهداد الستی که تنظیم و مسئولیت سایت را بعهده دارند.
آقای حمید تاجدینی که طراحی و فعالسازی سایت گروه را به عهده داشتند
جعفری فوتمی، حسین علی: پژوهشگر و مشاور در در سال ۹۴ امور مرتبط با امور مذهبی بودند.
جعفری فوتمی، زینب: مسئول هماهنگی امور و اطلاع رسانی جلسات و برنامه های گروه ترویج اخلاق در سالهای ۹۴ و ۹۳ بوده اند.
مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی، علی الخصوص جناب آقایان دکتر حاجیان، دکتر اکوان و دکتر افتخار زاده، آقای دکتر سعید که مجوز برگزاری جلسات در دانشگاه آزاد را با طیب خاطر برای گروه علمی ترویجی اخلاق در برخی مراحل زمانی تسهیل کردند.
سرکار خانم مریم یوسفی، مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان تهران، که برگزاری جلسات را در مجتمع ولی عصر آن دانشگاه تسهیل نمودند.
آاقایان مصطفی تقوی، علی شهروی، که در امر مرور مقالات، نقدهای مثبتی به اعضای گروه در سال ۱۳۹۲ ارائه کردند.
آقای حجه الاسلام میثم آشوری، که در رابطه با مرور مقالات، و ارائه بازخورد به اعضای گروه در سال۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بسیار دلسوزانه فعال بودند.
جناب آقای مهدی قوی دست که مسوولیت اطلاع رسانی جلسات را در سال ۱۳۹۲به عهده داشته اند.
اقای حجه الاسلام مهدوی سیرت که با در اختیار قرار دادن این مکان در بخشی از نیمه اول سال ۱۳۹۳، ما را در این جلسات پر برکت یاری نمودند
اقای حجه الاسلام باقری که با در اختیار قرار دادن مسجد رسول اکرم در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲، وحجه اسلام،
جناب آقای حجه الاسلام اکبری، که سرای محله نظام آباد در بخشی از تابستان ۱۳۹۳ در اختیار جلسات گروه قرار دادند.
جناب اقای علیزاده که مسئولیت پذیرایی گروه را در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی به عهده داشتند.
جناب اقای عبداله زمانی که آسایش گروه را در طول جلسات در مسجد رسول اکرم تامین می کنند، و گروه را پذیرا بودند.
همچنین در این فضا از تمام اعضا ی غیر پیوسته که در هر دوره سایت گروه را با اطلاعات و مقالات خود غنی می سازند، نیز تشکر می کنیم.