اهمیت جلسات

جلسات از این جهت از اهمیت برخوردارند، که :

· باعث تعمق و تفکر در آنچه که خداوند به آن دستور میدهد، میشوند.
· به افراد را در خودسازی کمک میکنند.
· آنچه که خداوند به آن دستور میدهد را در جامعه ترویج میکنند.
· شبکه ایی از افراد اخلاقی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، و در طرح های مختلف با یکدیگر همکاری میکنند.
· در آخر، طبیعتاً حرکت در مسیری که رشد فضیلت های اخلاقی را مورد توجه قرار میدهد، و رسالت انبیا است، برکات معنوی زیادی برای خود افراد به همراه دارد.