این ده فرمان چه مواردی هستند؟

فرمان یک : به خداوند شرک نورزید.
فرمان دو : به پدر و مادر نیکی کنید.
فرمان سه: فرزندان خود را از بیم فقر نکشید، که ما شما و آنان را روزی میدهیم.
فرمان چهار: به کارهای زشت آشکار و پنهان نزدیک نشوید.
فرمان پنج: انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید، مگر به حق. این سفارش خدا به شماست باشد که بیاندیشید.
فرمان شش: به مال یتیم جز به بهترین صورت نزدیک نشوید، تا به حد رشد برسد.
فرمان هفت: حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید، ما هیچ کسی را جز به حد توانائیش مکلف نمی کنیم.
فرمان هشت: هنگامی که سخن میگویید، عدالت را نگاه دارید، ولو اینکه در مورد نزدیکانتان باشد.
فرمان نه: به عهد خدا وفا کنید.
فرمان ده: همانا راه راست خدا همين است، پس از آن پيروى كنيد و به راه‌هاى [متفرقه‌] نرويد كه موجب تفرقه و جدايى از راه او شود.