۱۳اردیبهشت/۹۶

ملکا ذکر تو گویم

ﻣﻠﮑﺎ ﺫﮐﺮ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﺧﺪﺍﻳﯽ ﻧﺮﻭﻡ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﭘﻮﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪRead More…

۰۹اردیبهشت/۹۶

پروین اعتصامی از مادر گوید

درآن سراي كه زن نيست،انس وشفقت نيست             در آن  وجود كه دل مرد،مرده است روان به  هيج   مبحث  و   ديباچه‌اي  قضا ننوشت                    براي  مرد كمال  و   براي  زن Read More…

۰۹اردیبهشت/۹۶

مــــــــــــادر مردمان فـــــردا

دختران مهر عالــــــــــــــــم آرايند         مــــــــــــادر مردمان  فـــــردايند مــــــــــادر  قوم   باهنـــــــر   بايد         تا كه فــــــرزند بــــا هنـــــر زايد

۰۹اردیبهشت/۹۶

گویند مرا چو زاد مادر

گــــــــــويند مرا  چو  زاد مــــــــــادر         پستان به   دهن  گــــرفتن  آموخت شب هــــــا   بــــــــــــر  گاهواره   من         بيدار   نشست   و خفتــــــن آموخت لبخنــــد نهــــــــاد بــر لب مــــــــن         بـــــر غنچة گــــل   شگفتن آموخت يك  حـــــرفRead More…